Make your own free website on Tripod.com

De Magna Motor Club

Doelstelling

De Magna Motor Club is een organisatie met als doel bezitters van een Honda Magna en die van een Honda Super Magna Motorfiets:

1.       een prettige vrijetijdsbesteding te bieden door middel van het kunnen deelnemen aan Magna Events

2.      informatie te bieden op technisch vlak

Organisatie

De Magna Motor Club is een organisatie die bestaat uit: Bestuur, Ledenadministratie, Public Relations, Magnazine Redactie, Leden en Gezinsleden. De oprichtster van de MMC Yvonn Brabander is erelid. Erelid is een titel waaraan geen verdere privileges zijn verbonden.

 

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen voor een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar. Het zittend bestuur kan herkozen worden. Het vertrekkende bestuur moet lopende zaken overdragen aan het nieuwe bestuur.
Bestuursvergaderingen worden door het bestuur naar eigen inzicht gepland (minimaal 1 keer per jaar).

Beslissingen van het bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen, tenzij anders vermeld.

Het bestuur bestaat uit:

·       Voorzitter

·       Secretaris

·       Penningmeester

·       Bestuurslid

 Lidmaatschap

Voorwaarden om lid te kunnen worden zijn:

·       In het bezit zijn van een geldig rijbewijs A

·       In het bezit zijn van een Honda (Super) Magna

·       Bereid zijn om zich aan de regels van de Magna Motor Club te houden

 

Partners van MMC leden, die ook in het bezit zijn van een Honda Magna, kunnen zonder kosten een gezinslidmaatschap aangaan, vooropgesteld dat ook zij zich houden aan de bovenstaande drie voorwaarden. Gezinsleden krijgen samen één Magnazine en één welkomstpakket.  Zij kunnen beiden aan alle Magna Events deelnemen en hebben beiden normaal stemrecht op ledenvergaderingen.

 

Vrienden van de Magnaclub

Hieronder verstaat men  leden welke overgestapt zijn op een ander merk motor.

Zij kunnen wel lid blijven , alles blijft gelijk maar geen stemrecht.
Contributie

De contributie bedraagt per jaar 34,-- Euro met eenmalig een inschrijfgeld van  5,-Euro

 

Leden die later in het jaar lid worden:

Het jaar wordt  verdeeld in 4 kwartalen van 8 Euro per kwartaal.

Het eenmalig inschrijfgeld blijft  en bedraagt   5,-- Euro.

 

Betalingen en slechte betalers:

Uiterste betaaldatum: Tweede weekend van februari. Betalingscontrole penningmeester derde weekend februari. 

 

Betalingsherinnering gaat uit met het eerste Magnazine.

 

Tweede betalingscontrole penningmeester tweede weekend april. Aanmaningen worden verstuurd door penningmeester derde weekend april.

 

Het tweede Magnazine wordt nu verstuurd alleen aan die leden, die als betalend lid staan geregistreerd in het ledenbestand. Nieuwe leden van het lopende jaar worden hierbij ontzien.

 

Contributieverandering

Eventuele verandering van de contributie wordt tijdens een bestuursvergadering besloten, waarbij alle drie bestuursleden aanwezig zijn.

 

Royement

Naar eigen inzicht van het bestuur kunnen leden geroyeerd worden:

·       die langer dan 1 jaar niet in het bezit zijn van een Honda (Super) Magna, of

·       die alcohol nuttigen tijdens het rijden in groepsverband met de MMC, of

·       die door hun gedrag anderen tot last zijn, of

·       die ontoelaatbare activiteiten begaan tegen de MMC en/of haar leden, of

·       waarbij alle drie leden van het bestuur dit unaniem nodig achten, om het even wat voor reden

 

Rechten en plichten

·       Ieder lid heeft het recht op inzage in de clubkas. Tijdens de ledenvergadering zal een kasoverzicht gepresenteerd worden door de penningmeester. Vervolgens worden 2 leden gevraagd om kascontrole uit te voeren.

·       Ieder lid heeft stemrecht inzake belangrijke beslissingen die alle leden aangaan.

·       Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de door de Magna Motor Club vastgestelde  gedragsregels tijdens activiteiten (Tien Spelregels)

·       Tijdens activiteiten mogen introducees eenmalig aanwezig zijn en deelnemen.

·       Gezinsleden mogen altijd mee, eventueel ander motormerk is daarbij toegestaan

 

bijlage: Tien regels van de Magna Motor Club (bij toerritten en andere evenementen)

Tien spelregels van de Magna Motor Club

(bij toerritten en andere evenementen)

   

1.         Rijdt in groepsverband overal waar dat mogelijk is in baksteen formatie. De voorrijder begint met de positie links voor op snelwegen. Op wegen zonder middenberm rijdt de voorrijder rechts voor.

2.       Houdt de 2-seconden regel in acht: de afstand tot de motor voor je rijd je in minimaal twee seconden. Laat tegelijkertijd geen te grote gaten vallen tussen de motoren in, houdt de groep bij elkaar.

3.       Lees niet mee als je beschikt over de routebeschrijving. Als je voorganger net op dat moment remt, ben het haasje. En je achterliggers waarschijnlijk ook.

4.       Ervaren rijders hebben de beleefdheid om zich wat meer achterin op te stellen. Vanwege het harmonica effect kunnen daar hogere snelheden voorkomen.

5.       Rijdt over de groeven in het asfalt bij de nadering van verkeerslichten, waarin de detectors zijn ingebed. Hiermee bereiken we dat de lichten zo lang mogelijk op groen staan en de groep bij elkaar blijft.

6.       Als je merkt dat een groepje motorrijders achterop blijft, houdt dan in om de anderen niet te laten verdwalen. Als je zelf bij de achterblijvers hoort, ga dan NIET racen om de voorste groep weer in te halen.

7.       Ga niet nodeloos passeren in de groep, maar behoudt je positie.

8.       Iedereen betaalt zelf zijn/haar rekeningen bij horeca gelegenheden, tankstations en andere instellingen en laat niet anderen daarvoor opdraaien.

9.       Het nuttigen van alcohol is VERBODEN als er nog in groepsverband gereden moet worden, op straffe van royement van het lidmaatschap.

10.    De Magna Club kan door geen enkele rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van gebeurtenissen, al of niet voortkomend uit aktiviteiten van haar leden. Iedereen, dus zowel organisatoren als deelnemers, handelt op eigen risico. Het meedoen aan een evenement van de Magna Motor Club betekent voor iedereen dat hij/zij instemt met de bovengenoemde punten.

 

© Magnafreak 2001